Flat Preloader Icon

Радна тела

Скупштина оснива стална или повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности.

Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина и обављају друге послове утврђене Статутом.

Број радних тела, избор, права и дужности председника и чланова радних тела утврђују се пословником о раду Скупштине.

Радно тело може организовати јавно слушање о предлозима прописа и одлука о којима одлучује Скупштина.

ГРАД СУБОТИЦА

Суботица - Subatica - Szabadka - Subotica © 2024. subotica.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER