Flat Preloader Icon

Градско веће

Градско веће чине Градоначелник, Заменик градоначелника, као и чланови Градског већа које бира Скупштина на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.

Кандидате за чланове Градског већа предлаже кандидат за Градоначелника.

Када одлучује о избору Градоначелника, Скупштина истовремено и обједињено одлучује о избору Заменика градоначелника и чланова Градског већа.

Градоначелник је председник Градског већа.

Заменик градоначелника је члан Градског већа по функцији.

Градско веће чини до 11 чланова које Скупштина бира на предлог Градоначелника.

Чланови Градског већа које бира Скупштина не могу истовремено бити и одборници, а могу бити задужени за једно или више одређених подручја из надлежности Града.

Одборнику који буде изабран за члана Градског већа престаје одборнички мандат.

Чланови Градског већа могу бити на сталном раду у Граду.

Организација Градског већа се утврђује одлуком коју доноси Скупштина у складу са законом.

ГРАД СУБОТИЦА

Суботица - Subatica - Szabadka - Subotica © 2024. subotica.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER