Flat Preloader Icon

МЗ Бачки Виногради – ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2015. ГОДИНУ

МЗ Бачки Виногради – ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2015. ГОДИНУ

19.02.2015.
ГРАД СУБОТИЦА

Месна заједница „Бачки Виногради“

СКУПШТИНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Број: 16./ 1-2015

Дана: 16.01.2015.године

24415 БАЧКИ ВИНОГРАДИ

Београдска 2.

Телефон: 024/757-003

    На основу члана 6. и члана 10. став 2. Одлуке о буџету Града Суботице за 2015. годину („Службени лист Града Суботице“ број 45/2014) и члана 37. став 1. алинеја 4. Статута Месне заједнице „БАЧКИ ВИНОГРАДИ“ број 161/1-2012. од 07.06.2012., Скупштина Месне заједнице „БАЧКИ ВИНОГРАДИ“ на 37. седници одржаној дана 16.01.2015.године, донела је

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ „БАЧКИ ВИНОГРАДИ“

ЗА 2015. ГОДИНУ

Финансијски план Месне заједнице „Бачки Виногради„ за 2015.годину износи укупно 1,217.000,00 динара, и састоји се из:

    -износа од 638.000,00 динара на име расхода за зараде запослених

    -износа од 285.000,00 динара на име коришћења роба и услуга

    -износа од  63.000,00 динара на име осталих донација, дотација и трансфера

    -износа од   1.000,00 динара на име осталих расхода (таксе)

    -износа од 230.000,00 динара на име средстава донација.

ИИ

    Расходи из тачке И реализоваће се директно са рачуна налогодавца - Месне заједнице „Бачки Виногради“ број 840-634645-12 и 840-3898745-56 по изворима и наменама датим у табеларном прегледу, и то:

ПРОГРАМ 15:

Локална самоуправа – 0602

Програмска активност 0002:

Месне заједнице – 0602-0002

Функција 160:

ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ НЕКВАЛИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ

Корисник

Позиција

Раздео

Глава

Програм. класиф.

Конто

Опис

План 2015.год.

Издаци из осталих извора индиректних корисника

Укупна средства за 2015.год.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10(8+9)

4

03

0602-0002

2

410000

Расходи за запослене

638.000

0

638.000

77

411000

Плате и додаци и накнаде запослених

482.000

0

482.000

411100

Плате и додаци запослених

482.000

0

482.000

411111

Плате по основу цене рада

482.000

0

482.000

114

412000

Социјални доприн. на тререт послодав.

86.000

0

86.000

412100

Допр. за пенз. инвалидско осигур.

86.000

0

86.000

412111

Допр. за пенз.инвалидско осигурање

86.000

0

86.000

222

416000

Награде запосленима

70.000

0

70.000

416100

Награде запосленима

70.000

0

70.000

416111

Јубиларне награде

70.000

70.000

420000

Коришћење услуга и роба

285.000

228.000

513.000

258

421000

Стални трошкови

95.000

2.000

97.000

421100

Трошкови платног промета

4.000

2.000

6.000

421111

Трошкови платног промета

4.000

2.000

6.000

421200

Енергетске услуге

21.000

0

21.000

421223

Дрво

21.000

21.000

421400

Услуге комуникација

70.000

0

70.000

421411

Телефон, телекс И телефакс

68.000

68.000

421421

Пошта

2.000

2.000

294

422000

Трошкови путовања

30.000

3.000

33.000

422300

Трошк. пут. у оквиру редовног рада

30.000

3.000

33.000

422321

Трошк. пут. у оквиру редовног рада

30.000

3.000

33.000

330

423000

Услуге по уговору

15.000

188.000

203.000

423400

Услуге информисања

15.000

20.000

35.000

423421

Услуге иннформисања јавности

15.000

10.000

25.000

423432

Објављив. тендера и информ. огласа

10.000

10.000

423700

Репрезентација

0

158.000

158.00

423711

Репрезентација

0

143.000

143.000

423712

Поклони

15.000

15.000

423900

Остале опште услуге

0

10.000

10.000

423911

Остале опште услуге

10.000

10.000

366

424000

Специјализоване услуге

30.000

0

30.000

424200

Услуге образовања, културе и спорта

30.000

0

30.000

424221

Услуге културе

30.000

30.000

402

425000

Текуће поправке и одржавање

46.000

10.000

56.000

425100

Тек. попр. и одрж. зграде и објеката

46.000

10.000

56.000

425119

Ост. услуге и матер.л за одрж.зграда

46.000

10.000

56.000

438

426000

Материјал

69.000

25.000

94.000

426100

Административни материјал

25.000

0

25.000

426111

Канцеларијски материјал

25.000

25.000

426400

Материјал за саобраћај

3.000

0

3.000

426411

Бензин

3.000

3.000

426800

Материјал за домаћ. и угоститељство

26.000

15.000

41.000

426811

Хемијска средства за чишћење

26.000

15.000

41.000

426900

Материјал за посебне намене

15.000

10.000

25.000

426919

Остали материјал за посебне намене

10.000

10.000

426913

Алат и инвентар

15.000

15.000

460000

Остале донације, дотације и трансфери

63.000

0

63.000

474

465000

Остале донације , дотације и трансфери

63.000

0

63.000

465100

Остале донације, дотације и трансфери

63.000

0

63.000

465112

Остале донације, дотације и трансфери

63.000

0

63.000

480000

Остали расходи

1.000

2.000

3.000

510

482000

Порези, такес казне

1.000

2.000

3.000

482100

Остали порези

0

2.000

2.000

482191

Остали порези

2.000

2.000

482200

Обавезне таксе

1.000

0

1.000

482231

Градске таксе

1.000

1.000

160

Укупно

987.000

230.000

1.217.000

   ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА:

01

Приходи из буџета града Суботице

987.000

987.000

08

Донација

230.000

230.000

Укупно за функцију 160:

987.000

230.000

1.217.000

ИИИ

    Наредбодавац за извршење планираних расхода и издатака из члана И и ИИ Финансијског плана Месне заједнице „Бачки Виногради“ је председник Савета месне заједнице.

    За законско и наменско коришћење средстава распоређених у тачки И и ИИ Финансијског плана Месне заједнице „Бачки Виногради“ одговоран је председник Савета Месне заједнице.

Извршење финансијског плана из тачке И и ИИ вршиће се упућивањем захтева за пренос средстава Секретаријату за општу управу и заједничке послове, уз комплетну валидну финансијску документацију.

ИВ

    Сходно Решењу о плану извршења буџета и одређивање обима расхода директних и индиректних корисника буџетских средстава у одређеном периоду (квоте) број ИВ-01/И-402-1/2015 од 05.01.2015.г. донетог од стране Секретаријата за финансије Градске управе града Суботице, Месна заједница „Бачки Виногради“ може да врши плаћања у 2015. години до висине расхода и издатака планираних у буџету и финансијском плану, према следећој динамици:

Јануар-март до 21%

Јануар-јун до 45%

Јануар-септембар до 70%

Јануар-децембар до 100%

    Изузетно обавезе које преузима Месна заједница „Бачки Виногради“ и плаћање преузетих обавеза могу бити изузете из утврђене динамике, а на основу захтева Месне заједнице „Бачки Виногради“ и образложења којим се оправдава настала потреба и сагласности Службе за буџет и буџетско рачуноводство.

В

Финансијски план ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а примењиваће се од 01.јануара 2015.године.

                                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ МЗ

                                                      „БАЧКИ ВИНОГРАДИ“                                                  ____________________________

                                                       КАТОНА РÓБЕРТ

ГРАД СУБОТИЦА

Месна заједница „Бачки Виногради“

СКУПШТИНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Број: 16./ 1-2015

Дана: 16.01.2015.године

24415 БАЧКИ ВИНОГРАДИ

Београдска 2.

Телефон: 024/757-003

    На основу члана 6. и члана 10. став 2. Одлуке о буџету Града Суботице за 2015. годину („Службени лист Града Суботице“ број 45/2014) и члана 37. став 1. алинеја 4. Статута Месне заједнице „БАЧКИ ВИНОГРАДИ“ број 161/1-2012. од 07.06.2012., Скупштина Месне заједнице „БАЧКИ ВИНОГРАДИ“ на 37. седници одржаној дана 16.01.2015.године, донела је

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ „БАЧКИ ВИНОГРАДИ“

ЗА 2015. ГОДИНУ

Финансијски план Месне заједнице „Бачки Виногради„ за 2015.годину износи укупно 1,217.000,00 динара, и састоји се из:

    -износа од 638.000,00 динара на име расхода за зараде запослених

    -износа од 285.000,00 динара на име коришћења роба и услуга

    -износа од  63.000,00 динара на име осталих донација, дотација и трансфера

    -износа од   1.000,00 динара на име осталих расхода (таксе)

    -износа од 230.000,00 динара на име средстава донација.

ИИ

    Расходи из тачке И реализоваће се директно са рачуна налогодавца - Месне заједнице „Бачки Виногради“ број 840-634645-12 и 840-3898745-56 по изворима и наменама датим у табеларном прегледу, и то:

ПРОГРАМ 15:

Локална самоуправа – 0602

Програмска активност 0002:

Месне заједнице – 0602-0002

Функција 160:

ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ НЕКВАЛИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ

Корисник

Позиција

Раздео

Глава

Програм. класиф.

Конто

Опис

План 2015.год.

Издаци из осталих извора индиректних корисника

Укупна средства за 2015.год.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10(8+9)

4

03

0602-0002

2

410000

Расходи за запослене

638.000

0

638.000

77

411000

Плате и додаци и накнаде запослених

482.000

0

482.000

411100

Плате и додаци запослених

482.000

0

482.000

ГРАД СУБОТИЦА

Суботица - Subatica - Szabadka - Subotica © 2024. subotica.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER