Flat Preloader Icon

Председништво скупштине

Скупштина има председника.

Председник скупштине организује рад Скупштине, сазива и председава њеним седницама, остварује сарадњу са Градоначелником и Градским већем, стара се о остваривању јавности рада, потписује акта која Скупштина доноси и обавља друге послове утврђене законом, Статутом и Пословником скупштине.

Председник скупштине, на предлог најмање 1/3 одборника, бира се из реда одборника на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине.

Председник скупштине може бити разрешен и пре истека времена за које је изабран, на исти начин на који је биран.

Поступак и начин избора и разрешења председника Скупштине уређује се Пословником Скупштине.

Председник Скупштине може бити на сталном раду у Граду.

Председник скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Заменик председника Скупштине бира се и разрешава на исти начин као и председник Скупштине.

Ако заменику председника Скупштине мирују права из радног односа услед избора на ту функцију, заменик председника Скупштине може бити на сталном раду у Граду.

Скупштина има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.

Секретар скупштине се поставља на предлог председника Скупштине на четири године и може бити поново постављен.

За секретара Скупштине града може бити постављено лице које има стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, са положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три године.

Скупштина може, на предлог председника Скупштине, разрешити секретара и пре истека мандата.

Секретар може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности.

Заменик секретара Скупштине поставља се и разрешава на исти начин и под истим условима као и секретар.

Начин припреме, вођење и рад седнице Скупштине, организација и рад стручних служби Скупштине и друга питања везана за рад Скупштине уређују се Пословником скупштине.

ГРАД СУБОТИЦА

Суботица - Subatica - Szabadka - Subotica © 2024. subotica.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER