Flat Preloader Icon

Надлежности града

Град преко својих органа, у складу са Уставом и законом:

Доноси Статут, буџет и завршни рачун, просторни и урбанистички план и план развоја Града, као и стратешке планове и програме локалног економског развоја;

Уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности, локални превоз, коришћење грађевинског земљишта и пословног простора;

Стара се о изградњи, реконструкцији, одржавању и коришћењу локалних путева и улица и других јавних објеката од значаја за Град;

Стара се о задовољавању потреба грађана у области просвете (предшколско васпитање и образовање и основно и средње образовање и васпитање), научноистраживачке и иновационе делатности, културе, здравствене и социјалне заштите, дечије заштите, спорта и физичке културе;

Обезбеђује остваривање посебних потреба особа са инвалидитетом и заштиту права осетљивих група;

Стара се о развоју и унапређењу туризма, занатства, угоститељства и трговине;

Доноси и реализује програме за подстицање локалног економског развоја, предузима активности за одржавање постојећих и привлачење нових инвестиција и унапређује опште услове пословања;

Стара се о заштити животне средине, заштити од елементарних и других непогода, заштити културних добара од значаја за Град;

Стара се о заштити, унапређењу и коришћењу пољопривредног земљишта и спроводи политику руралног развоја;

Стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских и мањинских права, родној равноправности, као и о јавном информисању у Граду;

Образује и уређује организацију и рад органа, организација и служби за потребе Града, организује службу правне помоћи грађанима и уређује организацију и рад мировних већа;

Утврђује симболе Града и њихову употребу;

Управља градском имовином и утврђује стопе изворних прихода, као и висину локалних такси;

Организује послове планирања одбране, као и послове на смањењу ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама;

Прописује прекршаје за повреде градских прописа;

Обавља и друге послове од локалног значаја одређене законом, као и послове од непосредног интереса за грађане, у складу са Уставом, законом и овим статутом. Послови из надлежности Града утврђени Уставом и законом, ближе су одређени Јединственим пописом послова јединица локалне самоуправе који обезбеђује министарство надлежно за локалну самоуправу, у складу са законом.

ГРАД СУБОТИЦА

Суботица - Subatica - Szabadka - Subotica © 2024. subotica.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER